31.05.2024

Vägen mot hållbar utveckling

Ledning av hållbarhet

 

Företagsansvar är en integrerad del av allt vi gör inom Ahola-koncernen. Det är en oskiljbar del av de beslut vi fattar i vardagen, inriktningen för vårt utvecklingsarbete och hur vi tar hand om både miljön och vår personal. Vi vill se till att fokusera på hållbarhet i all vår verksamhet, och vi gör det genom att regelbundet ta upp hållbarhetsfrågor under koncernledningens och styrelsens möten. År 2022 skapade koncernledningen ett separat hållbarhetsforum med anställda från samtliga affärssegment för att se till att hållbarhetsarbetet står i fokus inom koncernens alla företag. I forumet diskuteras väsentliga frågor relaterade till hållbar utveckling samt hur dessa frågor hanteras i de olika affärssegmenten. Dessutom rapporterar företagen sina hållbarhetsresultat till koncernledningen på forumets möten.

 

Vi genomför utbildningar som anordnas av en oberoende part för att öka styrelsens samlade kunskap och säkerställa att det på ledningsnivå finns en förståelse för hur viktig hållbar utveckling är för verksamheten. Aholas ägare och styrelse anger riktningen i hållbarhetsarbetet och beslutar om policyer, strategi och mål tillsammans med koncernledningen. Strategiska beslut implementeras inom affärssegmenten, som har sina egna, mer detaljerade strategier, som är baserade på hela koncernens strategi. Verksamheten följs upp och insamlingen av både interna och externa data planeras och genomförs i samarbete med andra relevanta koncernfunktioner.

 

Hållbarhetsstrategi

 

Ahola-koncernen har i sin hållbarhetsstrategi förbundit sig till FN:s mål för hållbar utveckling, och koncernens verksamhetsprinciper är i linje med de tio principerna i FN:s Global Compact-initiativ. Vår starka vilja att agera ansvarsfullt gentemot våra anställda, kunder, ägare och samhället är en del av vår natur. Respekt för individen är en av vårt familjeföretags värderingar. Det är vårt sätt att visa att vi anser att alla människor är lika värda. Vi har alla olika uppgifter, men våra samlade insatser formar en övergripande helhet. Alla måste ges förutsättningar att lyckas i sitt eget arbete.

 

Vi agerar öppet och engagerar oss i våra samarbeten – allt annat skulle strida mot Aholas värderingar. Vi värdesätter långvariga kundrelationer och vill att våra kunder ska veta vem det är som tar hand om deras logistikflöden. Aholas hållbarhetsarbete utgår från våra hållbarhetsmål, som är uppdelade i tre områden: miljö, samhälle och bolagsstyrning. Aholas ledning har förbundit sig att delta aktivt i att utveckla och implementera hållbarhetsstrategin för att säkerställa att målen uppnås.

 

Vår hållbarhetsstrategi baseras på analys av verksamhetsmiljön, inklusive riskbedömningar, samt en dialog med våra viktigaste intressenter för att få en bättre förståelse för de risker och möjligheter som kan uppkomma i vår verksamhet.

 

Policyer som styr det dagliga arbetet

 

Våra policyer fastställer gemensamma riktlinjer och en gemensam grund för våra samarbetspartners verksamhet samt etiska arbetsmetoder för samtliga anställda. Dessutom utgör de ett konkret stöd vid bedömning av våra intressenters verksamhet. Ahola Way är ett dokument som styr vårt ledarskap och våra arbetsmetoder. Ahola Way innefattar vår uppförandekod, som är bindande för all personal från ledningen till de anställda, samt principer som våra avtalstrafikanter måste tillämpa i sina verksamhetsmetoder. I Ahola Way ingår även våra etiska principer, som omfattar policyer mot mutor och annan korruption samt otillbörlig konkurrens, krav för samtliga anställda och samarbetspartners att följa lagar och bestämmelser samt riktlinjer avseende företagspresenter, sponsring och informationshantering.

 

Uppförandekoden (Code of Conduct) är baserad på förbuden mot barnarbete, tvångsarbete, trakasserier och diskriminering i Internationella arbetsorganisationen ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

 

Det finns även särskilda policyer gällande arbetssta-garnas lagstadgade rätt till likabehandling, rättvisa till kollektiva förhandlingar och organisationsrätt samt arbetstaga-rarnas arbetsrätter och löner. Genom dessa policyer skyddas arbetstagarnas rättigheter för att säkerställa att arbetsmiljön är trygg för alla.

 

I arbetsmiljöpolicyn ingår även anvisningar för distansarbete och trafiksäkerhet. Vi lägger stor vikt vid datasäkerhet och dataskydd, och vi har policyer både för skydd av personuppgifter och för informationshantering. Alla våra policyer och uppförandekoden granskas och godkänns regelbundet av koncernledningen och styrelsen. Ahola Green är Aholas miljöprogram, vars mål är att främja miljömässig hållbarhet med hjälp av vår forsknings- och utvecklingsverksamhet.

 

Våra intressenter

 

Vi uppskattar synpunkter från intressenter om vår verksamhet och våra mål för hållbar utveckling. Vi har en fortlöpande dialog med våra viktigaste interna och externa intressenter för att se till att våra tjänster inte bara är lönsamma utan även inkluderar hänsyn till miljö och människor på ett ansvarsfullt sätt.

 

Våra anställda, ledningen och ägarna har i egenskap av interna intressenter tillgång till en helhetsbild av hur Aholas hållbarhetsarbete fungerar, medan externa intressenter, såsom underleverantörer, samhälle, myndigheter, kreditgivare och kunder, har sina egna förväntningar vad gäller hållbarhet. Som företag arbetar vi med olika hållbarhetsfrågor som har tagits upp av både interna och externa intressenter.

 

Väsentlighetsbedömning

 

Ahola-koncernens verksamhet är inom transport och digitala logistiklösningar, och det är på denna grund vi bedömer verksamhetens inverkan på miljö, människor och bolagsstyrning. Analys av verksamhetsmiljön är en del av koncernens strategiska arbete och kontinuerliga förbättringsarbete. Vi bedömer hållbarhetsfrågors väsentlighet baserat på hur stora risker och konsekvenser de medför samt hur negativa konsekvenser kan förebyggas och positiva konsekvenser stärkas.

 

Vår verksamhets inverkan på miljö, samhälle och företagsstyrning bedöms årligen samtidigt som vi genomför en övergripande granskning av koncernens strategi. Hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter bedöms regelbundet som en del av den ordinarie risk- och möjlighetsbedömningen som görs i varje affärssegment. Dessa bedömningar är en integrerad del av koncernens processer för riskhantering och strategiskt arbete. Riskbedömningarna görs inom ramen för vårt strategiska mål att minska verksamhetens negativa konsekvenser och hitta positiva lösningar som möjliggör tillväxt av verksamheten på ett sätt som är både hållbart och lönsamt.

 

I transportbranschen är utsläpp en av de viktigaste indikatorerna för hållbarhet. Våra fokusområden för hållbarhet inkluderar utsläppsminskningar med hjälp av digitala lösningar, utbildning av chaufförer samt användning och pilottestning av moderna fordon och alternativa energikällor.

 

Våra anställdas hälsa och säkerhet är ett av områdena som vi har fokuserat på i vårt hållbarhetsprogram, vilket vi kommer att fortsätta med även under de kommande åren.

Vi arbetar aktivt med att utveckla våra arbetsmiljöer för att de ska fungera så bra som möjligt för samtliga parter. I Ahola-koncernens hållbarhetsarbete engagerar vi också våra åkare och trafikanter genom att erbjuda kommunikation och utbildning om våra miljö- och människorättspolicyer både inom koncernen och i hela leveranskedjan.

 

År 2021 bildade koncernen ett särskilt regelefterlevnadsteam för att säkerställa att våra affärssegment följer gällandelagstiftning samt andra krav och bestämmelser i sin verksamhet. Arbetet för regelefterlevnad är fortfarande under utveckling. Ett konkret exempel är visselblåsarkanalen som togs i bruk 2021. Genom kanalen kan intressenter anonymt rapportera misstänkta oetiska aktiviteter, missbruk och olaglig verksamhet.

 

Att bidra till lokalsamhällens utveckling och ständigt ta fram nya sätt att stödja samhällena är ett naturligt val för Ahola, med tanke på koncernens värdegrund. Vi har även förbundit oss att följa FN:s mål för hållbar utveckling, och vi anser att åtgärder enbart på statlig nivå inte räcker för att uppnå målen i Agenda 2030, utan även lokalförvaltningar, företag och medborgare måste bidra. I vår verksamhet fokuserar vi på att arbeta målmedvetet för att främja de mål som koncernen har bäst möjligheter att påverka.