22.07.2021

Målet är att minska koldioxidutsläppen ytterligare 5 %

Målet är att minska koldioxidutsläppen ytterligare 5 %

Miljövänlighet och minskning av koldioxidutsläppen har varit en del av vår strategi sedan 1998.

År 2019 lyckades vi minska utsläppen av växthusgaser med hela 59 % jämfört med statistikvärdena från  2005*. Detta överskrider rejält de utsläppsminskningar på 39 % som är Finlands andel av Europeiska unionens klimatmål, referens för målsättningen är år 2005.

 

Dessutom har vi uppnått utsläppsminskningarna hela 10 år i förtid, eftersom den bakre gränsen för EU-målet är 2030. Arbetet för att minska koldioxidutsläppen är en ständigt pågående process. I år är vårt mål en minskning med 5 % jämfört med föregående år. Detta innebär att vår totala utsläppsminskning uppgår till 61 procentenheter.

 

Vi har uppnått våra mål genom åtgärder inom följande fyra delområden i vårt miljöprogram, nämligen:

 

Digitalisering
Utbildning
Optimerad flotta
Energival

 

Aktivt utvecklingsarbete avgörande för att uppnå klimatmålen

Digitaliseringen är det delområde som haft störst betydelse för utsläppsminskningarna. Vi har satsat mycket på att utveckla effektiva verktyg, system och processer för planering och optimering av rutter. Detta har lett  en betydligt bättre utnyttjandegrad samt minskad tomkörning. Dessutom utbildar och coachar vi ständigt chaufförerna i ekonomisk körning, samt utnyttjar effektiva transportkoncept och den modernaste fordonsteknologin. Bränslen från förnybara energikällor har även spelat en roll för att minska koldioxidutsläppen.

“Vi har redan länge satsat på att utveckla och utnyttja digitala system och de senaste åren har utvecklingen verkligen varit snabb. Vi är nöjda med de nivåer som uppnåtts hittills, men arbetet för miljövänligare transporter är ständigt pågående.” – Hans Ahola, verkställande direktör”

* Kalkylerna är bekräftade av Uleåborgs universitet och certifierade av DNV-GL