Ahola truck in the nature

Ledande inom hållbar logistik:

Pålitlig och modern expert

Om Ahola Group

Ahola är ett familjeföretag som sedan det grundades 1955, växt till en internationell logistikkoncern. Vi är pålitliga och moderna logistikexperter som stöttar hållbar utveckling.

 

Ahola Group består av moderbolaget Oy Ahola Group AB och dotterbolagen: Ahola Transport, en specialist inom vägtransporter, Ahola Special som ägnar sig åt stora och tunga transporter och Ahola Digital, en leverantör av digitala logistiklösningar. Våra kunder finns främst i Norden, Baltikum, Polen i Central- och Östeuropa. Vårt breda partnernätverk ger oss tillgång till hela Europa.

 

Vårt företag har i flera decennier integrerat hållbarhet i hela vår verksamhet. Hållbarheten är en fundamental del i strategin för hela Ahola Group och vi tar ansvar för allt vi gör. Det har ett egenvärde som avspeglar sig i våra dagliga val, i vårt utvecklingsarbete och i omtanken för både miljö och personal. Vi har investerat i miljöarbete sedan mitten av 1990-talet.

 

Vårt mål är att utveckla hållbarhetsarbetet i gruppen systematiskt och på lång sikt. Därför skapade koncernledningen ett separat hållbarhetsforum med representanter från samtliga affärssegment under förra året. Som ett resultat av detta har vi nu publicerat vår första hållbarhetsrapport.

 

I hjärtat av vår verksamhet finns ett åtagande att vara holistiskt miljöeffektiva. I våra affärsverksamheter har koldioxidutsläppen störst inverkan på miljön och därför strävar vi mot att minska dessa utsläpp på olika sätt. Vi har till exempel utvecklat digitala verktyg som gör det möjligt att mäta och rapportera våra utsläppsmål. Vi arbetar ständigt för att förbättra och utöka övervakningen av växthusgasutsläpp inom hela koncernen.

 

Under de kommande åren kommer hela transportbranschen att genomgå en radikal grön omställning. Vi på Ahola vill vara pionjärer inom denna omställning.

 

Ahola sustainability vision

Hållbarhet och Ahola

Ansvarsfullhet är integrerat i allt vi gör i Ahola Group. Det är en naturlig del av våra dagliga val, riktningen för vårt utvecklingsarbete och hur vi tar hand om både miljön och vår personal.

 

 

1. Hållbarhetshantering

I Ahola Group omfattas alla aspekter av verksamheten av ansvar, både i dagliga val och i sättet som vi bemöter både miljön och vår personal på. Hållbarheten är också något vi fokuserar på regelbundet i möten och genom återkommande diskussioner med koncernens chefer och styrelsen.

 

Ett hållbarhetsforum organiserades i detta syfte under 2022 där anställda samlades från alla segment för att diskutera väsentliga ämnen och arbeta med påverkanshantering. Utbildning av tredje part gör det möjligt att sprida förståelsen av hållbarhet på chefs-nivå där man sedan tar fram välutformade och grundliga riktlinjer och strategier som leder fram till objektiva beslut. Affärssegmenten genomför besluten enligt gruppens övergripande strategi och framstegen övervakas via datainsamling. Aholas ägare och styrelsen leder riktlinjerna för hållbarhet och beslutsfattandet.

 

2. Hållbarhetsstrategi
Ahola Group vill bidra till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling och respekterar FN:s Global Compact. Vi värdesätter individer som tar ansvar, en transparent verksamhet och delade åtgärder. Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på specifika mål inom miljön, det sociala och ledningen. Vår ledning deltar aktivt i att utveckla och utföra hållbarhetsstrategierna som grundar sig på våra operativa miljöanalyser samt en dialog med våra viktigaste intressenter. Vi kommer att fortsätta vårt hållbarhetsarbete under 2023 och integrera hållbarhet i våra strategier och polycier.

 

3. Policyer som styr vårt dagliga arbete

Våra policyer utgör en gemensam grund för våra partners verksamhet, en moralkod för alla anställda och ansvarsskyldighet för intressenter. De innehåller etiska regler mot korruption, mutor och konkurrensbegränsande beteende samt vägledning för informationshantering och gåvor. Vi har även riktlinjer för jämlikhet, anställdas rättigheter, säker arbetsmiljö och informationssäkerhet. Våra riktlinjer godkänns och granskas regelbundet av både ledning och styrelsen. Ahola Green är vårt övergripande miljöprogram.

 

4. Våra intressenter

Vi värdesätter våra intressenters åsikter angående vår verksamhet och hållbarhetsfrågorna som och vi arbetar med. Därför håller vi regelbunden kontakt med både interna och externa delägare för att kunna garantera tjänster som på samma gång är lönsamma, miljövänliga och respekterar sociala aspekter.

 

Våra anställda, chefer och ägare har som interna intressenter en helhetsbild om holistiska hållbarhetsapproach och samtidigt har externa intressenter som leverantörer, företag, regeringar, borgenärer och kunder sina unika hållbarhetskrav som vi strävar efter att möta.

 

5. Väsentlighetsbedömning

Ahola Group är verksam inom transport och den digital logistikindustri vilket utgör grunden för vår väsentliga inverkan på miljö, människor och förvaltning. Den operativa miljöanalysen för vår verksamhet integreras i vår verksamhetsstrategi och det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Vår väsentlighetsapproach för hållbarhet prioriterar risker och inverkan för verksamheten vilket mildrar de negativa aspekterna och förstärker de positiva. Vi granskar resultaten av vår verksamhets inverkan på miljön och på de sociala och styrande nivåerna årligen som en del av vår övergripande strategibedömning. Risker och möjligheter för hållbarhet bedöms regelbundet som en integrerad del av vår riskprocess och företagsstrategin över alla olika företagssegment.

 

Vårt hållbarhetsprogram

Ahola sustainability: Environment, Social, Gorvernance

 

 

På Ahola fokuserar våra hållbarhetsansträngningar kring tre nyckelområden: miljön det sociala och ledningen. Vi har satt specifika mål inom alla dessa områden som ska vägleda vår verksamhet.

 

 

Klicka för att läsa mer:

Environmental sustainability
Environmental sustainability
Social sustainability
Social Sustainability
Governance
Governance Sustainability

Ahola sustainability efforts

p>

Relaterade artiklar

Emissions reduction continued in 2021
Vackra ord räcker inte för att minska utsläppen
Ahola Transport completed its first fully electric international transport
Ahola Transport utförde sin första helelektriska internationella transport
Ahola Transport first transport company in Finland to take the electrically assisted eTrailer into use
Ahola Transport tar som första transportföretag i Finland i bruk el-assisterad eTrailer
The eco-friendly washing station in Naantali serves 24/7
Ny miljövänlig tvättstation betjänar 24/7 i Nådendal

Människor:

 

Ahola Sustainability People

 

En betydande del av hållbarhetsstrategin utgörs av människorna som utför det operativa arbetet i verksamheten. Vi vill vara en arbetsplats där det finns människor vill, vågar, och kan lyckas i sitt arbete. Vi tar hand om våra anställda genom att skapa en trygg arbetsmiljö och en god stämning på jobbet där de kan utvecklas. Vårt mål är att skapa en personlig utvecklingsplan åt alla. Vi vill att våra anställda själva ska kunna påverka sitt arbete. Detta görs möjligt via en nöjdhetsenkät två gånger om året.

 

Relaterade artiklar

Ahola truck driver
Seger för Ahola i internationell Eco Driving Challenge-tävling
Ahola line of trucks
Chaufförsbristen på väg att bli ett verkligt problem i logistikbranschen

Förvaltning:

 

En god förvaltning är en del av vår hållbarhetsstrategi. Det är i företagets intresse att bevara en stabil verksamhet oavsett hur det globala politiska läget utvecklas. Vårt mål är att utöka övervakningen av hållbarhet till hela leveranskedjan.

Etik och ledning i Ahola Group

 

I Ahola Group prioriteras ett ansvarsfullt företagande som innebär att rättsliga och etiska aspekter ska genomsyras i alla aktiviteter för verksamheten. Våra etiska åtaganden reflekteras genom uppförandekoden i ledningens ramverk och i våra efterlevnadsåtgärder. Vi har implementerat riktlinjer och utbildningar för att garantera en etisk integrering över hela verksamheten.

Etisk affärsverksamhet

 

Vi grundade ett separat forum för regelefterlevnad under 2021 som kontrollerar att lagar och krav följs och som garanterar att den etiska aspekten i vår verksamhet fortlöper. Genom interna kontroller och regelbunden övervakning styr vi över vår verksamhet för att bibehålla en hög etisk standard.

Visselblåsning

 

Vi har infört ett system för visselblåsning för att uppmuntra till transparens och ansvar. Det här systemet gör det möjligt för intressenter att anonymt rapportera alla typer av tvivel kring etik, verksamhetens aktiviteter eller andra kritiska ärenden som kräver utvärdering och problemlösning. Vårt team inom efterlevnad tar fram dessa rapporter och ser till att involvera lämpliga personer för lämpliga åtgärder. Inga allvarliga problem rapporterades lyckligtvis under 2022.

Ahola Way definierar våra policyer och vårt arbete

 

Vår uppträdandekod, Ahola Way, definierar våra riktlinjer och vår praxis inom områden som mänskliga rättigheter, korruption och verksamhetsproblem av etisk karaktär. En genomgång av Ahola Way ingår i utbildningen för alla nyanställda så att de garanteras information om våra riktlinjer, värderingar och vilket uppträdande som vi förväntar oss av dem.

 

En ansvarsfull affärspraxis är kärnan för verksamheten i Ahola Group. Genom ramverket för vår ledning, våra interna kontroller och våra etiska riktlinjer prioriterar vi ett etiskt uppförande och efterlevnad av lagar. Vi tror på att främja mänskliga rättigheter och att uppmuntra till en rättvis och konkurrenskraftig affärspraxis.

Ahola Sustainability People
Ahola Group främjar ansvarstagande företagspraxis genom gott ledarskap
Etisk verksamhet och ledning i Ahola Group