Ahola truck in the nature

Kestävän logistiikan edelläkävijä:

Luotettava ja nykyaikainen logistiikan asiantuntija

Tietoa Ahola Groupista

Ahola on perheyritys, joka on perustamisvuodestaan 1955 lähtien kasvanut kansainväliseksi logistiikkakonserniksi. Olemme luotettava, moderni ja kestävää kehitystä tukeva logistiikan asiantuntija.

 

Ahola-konserniin kuuluvat emoyhtiö Oy Ahola Group Ab sekä tytäryhtiöt – maantiekuljetuksiin erikoistunut Ahola Transport, raskaisiin ja suuriin kuljetuksiin keskittyvä Ahola Special sekä digitaalisia logistiikkaratkaisuja toimittava Ahola Digital. Palvelemme asiakkaitamme Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa ja muualla Keski- ja Itä-Euroopassa. Kattava kumppaniverkostomme mahdollistaa laajat kontaktit ympäri Eurooppaa.

Our aim is to extend the monitoring of sustainability topics to the supply chain. - Ida Saavalainen, Group CEO

 

OIemme integroineet kestävän kehityksen osaksi toimintaamme jo usean vuosikymmenen ajan. Vastuullisuus on olennainen osa Ahola-konsernin strategiaa, ja olemme sitoutuneet vastuullisuuteen kaikessa, mitä teemme. Päivittäiset valintamme, kehitystyömme sekä ympäristöstä ja henkilöstöstä huolehtiminen heijastavat tätä itseisarvoa. Olemme investoineet ympäristöaloitteisiin 1990-luvun puolivälistä lähtien.

 

Tavoitteenamme on kehittää vastuullisuustyötä konsernissamme pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. Perustimme tätä varten viime vuonna Kestävän Kehityksen Foorumin. Laadimme sen lopputulemana ensimmäisen vastuullisuusraporttimme.

 

Kokonaisvaltaiseen ympäristötehokkuuteen sitoutuminen on toimintamme ydintä. Liiketoiminnassa päästöillä on suurin ympäristövaikutus. Tästä syystä pyrimme vähentämään päästöjä eri keinoin. Olemme kehittäneet digitaalisia työkaluja, joiden avulla voimme mitata ja raportoida päästötavoitteitamme. Jatkossa aiomme parantaa ja laajentaa kasvihuonekaasupäästöjen seurantaa koko konserniin.

 

Tulevat vuodet tulevat muuttamaan radikaalisti koko kuljetusalaa kohti vihreää siirtymää. Me Aholalla haluamme olla tässä edelläkävijä.

 

Ahola sustainability vision

Vastuullisuus Aholassa

Ahola-konsernissa vastuullisuus on integroitu kaikkeen toimintaamme. Se on olennainen osa päivittäisiä valintojamme, kehitystyömme suuntaa ja sitä, miten huolehdimme sekä ympäristöstä että henkilöstöstä.

 

 

1. Kestävän kehityksen johtaminen

Ahola-konsernissa Ahola Groupissa vastuullisuus läpäisee kaiken toimintamme, mukaan lukien päivittäiset valinnat sekä ympäristöstä ja henkilöstöstä huolehtimisen. Kestävä kehitys on edelleen keskeinen aihe kokouksissamme, ja konsernin johto ja hallitus keskustelevat aiheesta säännöllisesti.

 

Vuonna 2022 perustimme erityisen kestävän kehityksen foorumin, joka kokoaa yhteen työntekijöitä kaikista segmenteistä keskustelemaan olennaisista kestävän kehityksen aiheista sekä siitä, miten näiden kysymysten vaikutuksia hallitaan liiketoimintasegmenteissä. Kolmannen osapuolen tarjoama koulutus varmistaa, että johtotasolla on sellainen ymmärrys kestävyydestä, että se mahdollistaa tietoon perustuvan politiikan, strategian ja objektiiviset päätökset. Liiketoimintasegmentit toteuttavat konserninlaajuiseen strategiaan perustuvia strategisia päätöksiä, joiden edistymistä seurataan tiedonkeruun avulla. Aholan omistajat ja hallitus johtavat vastuullisuuden suuntaa ja päätöksentekoa.

 

2. Kestävän kehityksen strategia
Ahola-konserni on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kunnioittaa YK:n Global Compact -aloitetta. Arvostamme yksilöiden kunnioittamista, avointa toimintaa ja yhteistä tekemistä. Kestävän kehityksen työmme keskittyy tiettyihin tavoitteisiin ympäristön, yhteiskunnan ja hallinnon alueilla. Johtomme osallistuu aktiivisesti kestävän kehityksen strategiamme kehittämiseen ja toteuttamiseen perustuen toimintaympäristöanalyysiin ja vuoropuheluun keskeisten sidosryhmien kanssa. Jatkamme vastuullisuustyötä ja integroimme sen strategioihimme ja politiikkoihimme vuonna 2023.

 

3. Päivittäistä työtämme ohjaavat käytännöt

Käytäntömme varmistavat moraalisen koodin työntekijöille ja vastuullisuuden sidosryhmille. Ne sisältävät eettisiä sääntöjä korruptiota, lahjontaa ja kilpailunvastaista käyttäytymistä vastaan sekä ohjeita tietojen käsittelyyn ja lahjojen antamiseen. Meillä on myös tasa-arvoa, työntekijöiden oikeuksia, turvallista työympäristöä ja tietoturvaa koskevia käytäntöjä. Johto ja hallitus hyväksyvät ja tarkistavat linjauksemme säännöllisesti. Ahola Green on ympäristöohjelmamme.

 

4. Sidosryhmämme

Asetamme sidosryhmien panoksen etusijalle kestävän kehityksen pyrkimyksissämme ja toiminnoissamme. Tähän sisältyy säännöllinen yhteydenpito sekä sisäisiin että ulkoisiin sidosryhmiin kannattavien sekä ympäristötietoisten ja yhteiskunnallisesti kestävien palvelujen varmistamiseksi.

 

Työntekijämme, johtajamme ja omistajamme ovat tietoisia kokonaisvaltaisesta kestävän kehityksen lähestymistavastamme, kun taas ulkoisilla sidosryhmillä, kuten toimittajilla, yhteiskunnalla, hallituksella, rahoittajille ja asiakkailla, on kaikilla omat, yksilölliset kestävän kehityksen vaatimuksensa, joihin pyrimme vastaamaan.

 

5. Olennaisuusarviointi

Ahola-konserni toimii kuljetusalalla sekä logistiikan digitaalisten ratkaisujen parissa, ja arvioimme tältä pohjalta, mitkä ovat toimintamme olennaiset vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja hyvään hallintoon.

Toimintaympäristöanalyysimme on olennainen osa strategista ja jatkuvaa parantamistamme. Vastuullisuuden olennaisuusajattelumme priorisoi toimintamme riskit ja vaikutukset, lieventää negatiivisia vaikutuksia ja vahvistaa positiivisia. Tarkastelemme toimintamme vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan vuosittain osana strategian kokonaisarviointia. Kestävän kehityksen riskejä ja mahdollisuuksia arvioidaan säännöllisesti olennaisena osana riskiprosessejamme ja yhtiön strategiaa kaikissa liiketoimintasegmenteissämme.

 

Vastuullisuusohjelmamme

Ahola sustainability: Environment, Social, Gorvernance

 

 

At Ahola, our sustainability efforts are focused around three key areas: environment, social, and governance. We have set specific goals within each of these areas to guide our actions.

 

 

Lue lisää:

Environmental sustainability
Ympäristöllinen kestävyys
Social sustainability
Sosiaalinen kestävyys
Governance
Hallinnollinen kestävyys

Ahola sustainability efforts

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Emissions reduction continued in 2021
Päästöjä ei vähennetä juhlapuheilla
Ahola Transport completed its first fully electric international transport
Ahola Transportin ensimmäinen kansainvälisen rajan ylittävä sähkökuorma-autokuljetus
Ahola Transport first transport company in Finland to take the electrically assisted eTrailer into use
Ahola Transport ottaa käyttöön sähköavusteisen eTrailerin ensimmäisenä Suomessa
The eco-friendly washing station in Naantali serves 24/7
Ympäristöystävällinen pesuasema palvelee 24/7 Naantalissa
 

Ihmiset:

 

Ahola Sustainability People

 

Yksi merkittävä osa vastuullisuusstrategiaamme ovat ihmiset, jotka mahdollistavat toimintamme. Haluamme olla työpaikka, jossa ihmiset osaavat työnsä ja sekä haluavat että uskaltavat menestyä. Huolehdimme työntekijöistämme luomalla turvallisen työympäristön sekä ilmapiirin, jossa jokainen voi kehittyä. Tavoitteenamme on laatia jokaiselle henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Haluamme, että työntekijämme voivat vaikuttaa omaan työhönsä. Tähän on mahdollisuus esimerkiksi kahdesti vuodessa tehtävän tyytyväisyyskyselyn kautta. 

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ahola truck driver
Aholalle voitto kansainvälisessä Eco-Driving Challenge -kilpailussa
Ahola line of trucks
Logistiikka-alan osaajapula kehittymässä todelliseksi ongelmaksi
 

Hallinto:

 

Hyvä hallintotapa on osa kestävän kehityksen strategiaamme. Yrityksemme intressissä on ylläpitää vakautta epävakaasta maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta. Tavoitteenamme on laajentaa vastuullisuusteemojen seuranta toimitusketjuun.

 

Eettinen liiketoiminta ja hallinto Ahola-konsernissa

 

Me Ahola-konsernissa asetamme etusijalle vastuulliset liiketoimintakäytännöt, jotka kattavat kaikki toimintamme juridiset ja eettiset näkökohdat. Sitoutumisemme eettiseen toimintaan näkyy hallintokehyksessämme ja noudatettavissa toimenpiteissämme. Olemme panneet toimeen käytäntöjä, joilla varmistamme kaiken toimintamme eettisyyden.

 

Eettisen liiketoiminnan varmistaminen

 

Perustimme vuonna 2021 erityisen tiimin valvomaan lakien ja vaatimusten noudattamista ja varmistamaan toimintamme eettisyyden. Valvomme toimintaamme sisäisillä auditoinneilla ja jatkuvalla valvonnalla, jotta pystymme ylläpitämään korkeat eettiset standardimme.

 

Whistleblowing-järjestelmä

 

Avoimuuden ja vastuullisuuden edistämiseksi olemme ottaneet käyttöön whistleblowing-järjestelmän. Järjestelmän avulla sidosryhmät voivat ilmoittaa nimettömästi kaikista etiikkaan, toimintaan tai muihin kriittisiin asioihin liittyvistä huolenaiheista, jotka edellyttävät arviointia ja ratkaisua. Erillinen tiimimme käsittelee raportit ja ottaa asiaankuuluvat johtajat mukaan tarvittaviin toimenpiteisiin. Iloksemme olemme huomanneet, ettei järjestelmän kautta raportoitu yhtään kriittisistä huolenaihetta vuoden 2022 aikana.

 

Ahola Way määrittelee toimintatapamme ja käytäntömme

 

Toimintaohjeemme, joka tunnetaan nimellä Ahola Way, määrittelee toimintatapamme ja käytäntömme ihmisoikeuksien, korruption ja muiden eettisen liiketoiminnan osa-alueiden osalta. Ahola Wayn läpikäyminen on osa jokaisen uuden työntekijän perehdytystä. Tällä varmistamme, että he ovat hyvin perillä käytännöistämme, arvoistamme ja odotetusta toimintatavasta.

 

Ahola-konsernissa vastuullisuus on liiketoimintamme ydintä. Hallintokehyksemme, sisäisten tarkastustemme ja eettisten käytäntöjemme avulla asetamme etusijalle eettisen toiminnan ja lakien noudattamisen. Uskomme vakaasti ihmisoikeuksien edistämiseen sekä oikeudenmukaisten ja kilpailukykyisten liiketoimintakäytäntöjen edistämiseen.

Ahola Sustainability People
Vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen edistäminen hyvän hallintotavan avulla Ahola-konsernissa
Eettinen toiminta ja hallinto Ahola-konsernissa