20.10.2023

Ahola Group främjar ansvarstagande företagspraxis genom gott ledarskap

 

Ahola Group har åtagit sig att främja en ansvarstagande företagspraxis som inkluderar ekonomi, miljö och det sociala. Vi har definierat tydliga värderingar och riktlinjer för verksamheten som ska vägleda uppförandet för såväl anställda som partners. Som företag främjar vi liknande etiska praktiker som visat sig framgångsrika i våra företagssamarbeten.

 

Ahola Way: Vägledande riktlinjer för en ansvarstagande företagspraxis

 

Ahola Way, är vår kompass för ett ansvarstagande och etiskt arbetssätt. Våra värderingar: totalansvar, öppenhet och respekt, formar grunden för vår verksamhet och vår företagsetik. För att garantera en så hög standard som möjligt följer våra riktlinjer de 10 principerna ur FN:s Global Compact och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Dessutom följer vi nationell och internationell lagstiftning noggrant tillsammans med kraven för alla våra verksamheter.

 

Transparens och nolltolerans för korruption:

 

Transparens är en nyckelvärdering som genomsyrar hela vår verksamhet och vi är övertygade om att beslut ska fattas objektivt, med grund i fakta och i företagets bästa intresse. Vi arbetar aktivt med att undvika intressekonflikter och främjar transparenta och ansvarstagande beslutsprocesser. Vi har nolltolerans för korruption, mutor och utpressning i alla dess former.

 

Väsentlighetsutvärdering: Identifiera risker och möjligheter:

 

För att kunna garantera att vår ansvarstagande företagspraxis ligger i linje med verkligheten, utför alla avdelningar inom Ahola Group en årlig väsentlighetsutvärdering. Dessa utvärderingar hjälper oss att identifiera relevanta risker och möjligheter för ekonomin, miljön och de sociala förhållanden som vi är verksamma i.

 

Viktiga områden för ett ansvarstagande företagande år 2023:

 

Ahola Group har identifierat specifika områden som vi härmed ska fokusera på inom ramen för det ansvarstagande företagandet år 2023. Dessa områden reflekterar våra åtaganden om hållbar utveckling, etisk företagspraxis och lagefterlevnad. Våra nyckelprioriteringar inkluderar:

Ahola Groups åtaganden om ansvarstagande företagspraxis är en hörnsten i vår verksamhet. Genom Ahola Way prioriterar vi ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar, samtidigt som vi följer internationella standarder och lagar. Målsättningen är att vår organisation ska kunna ses som ett exempel för gott ledarskap, transparens och etiskt uppförande.