20.10.2023

Etisk verksamhet och ledning i Ahola Group

I Ahola Group prioriteras en ansvarstagande företagspraxis som inkluderar lagliga och etiska aspekter i alla verksamheter.  Vi åtar oss att följa ett etiskt uppförande som reflekteras i ledningens ramverk och i de åtgärder vi tar för lagefterlevnad. Vi har tagit fram riktlinjer och utbildningar som ska garantera att våra verksamheter bibehåller sin etiska integritet.

 

Garanterande av en etisk affärsverksamhet

 

Vi grundade ett särskilt efterlevnadsteam år 2021 för att övervaka vår efterlevnad av lagar och krav, och för att garantera att våra verksamheter håller en etisk natur. Genom interna kontroller och kontinuerlig övervakning ser vi till att våra resultat bibehåller en hög etisk standard.

 

Visselblåsningssystem

 

Vi har infört ett visselblåsningssystem för att främja transparens och ansvarstagande. Det här systemet gör det möjligt för intressenter att anonymt rapportera problem gällande etik, verksamhetens olika aktiviteter eller andra viktiga ärenden som kräver utvärdering och lösningar. Vårt efterlevnadsteam tar emot dessa rapporter och involverar relevanta chefer så att de kan ta lämpliga beslut och åtgärder. Vi är nöjda över att inga allvarliga problem rapporterats via detta system år 2022.

 

Ahola Way definierar våra riktlinjer och vår verksamhet

 

Vår uppförandekod, Ahola Way, definierar våra riktlinjer och vår praxis i fråga om mänskliga rättigheter, korruption och andra företagsärenden av etisk karaktär. En genomgång av Ahola Way ingår i utbildningen för alla nyanställda, och garanterar att alla hålls välinformerade om våra riktlinjer, värderingar och om våra förväntningar på deras uppförande.

 

En ansvarstagande företagspraxis är hjärtat i vår verksamhet. Genom ledningens ramverk, våra interna kontroller och våra etiska riktlinjer främjar vi ett etiskt uppförande och lagefterlevnad. Vi tror på att främja mänskliga rättigheter och på en rättvis och konkurrenskraftig företagspraxis.