13.10.2023

Vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen edistäminen hyvän hallintotavan avulla Ahola-konsernissa

Ahola-konserni on sitoutunut edistämään vastuullista liiketoimintaa, mikä kattaa taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen vastuun. Olemme määritelleet selkeät arvot, politiikat ja toimintaohjeet, jotka ohjaavat työntekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme toimintaa. Yrityksenä asetamme etusijalle yhteneväiset eettiset käytännöt, todistettavissa olevan kehityksen sekä yhteistyökumppaneidemme saavutukset.

 

Ahola Way: Vastuullista liiketoimintaa ohjaavat periaatteet

 

Ahola Way on suunnannäyttäjämme vastuulliseen ja eettiseen toimintaan. Arvomme - täydellinen vastuu, avoimuus ja yksilön kunnioittaminen - muodostavat työmme ja liiketoimintaetiikkamme perustan. Korkeimpien standardien varmistamiseksi politiikkamme ovat linjassa YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen sekä ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevan julistuksen kanssa. Lisäksi noudatamme kaikessa toiminnassamme huolellisesti kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä ja vaatimuksia.

 

Avoimuus ja nollatoleranssi korruptiolle:

 

Läpinäkyvyys on toimintaamme läpäisevä perusarvo, ja uskomme vakaasti, että päätökset tulee tehdä objektiivisesti, tosiasioihin perustuen ja yhtiön edun mukaisesti. Pyrimme aktiivisesti välttämään eturistiriitoja ja priorisoimaan avoimia ja vastuullisia päätöksentekoprosesseja. Noudatamme nollatoleranssia korruptiota, lahjontaa ja kiristystä kohtaan kaikissa muodoissaan.

 

Olennaisuusarvioinnit: riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen:

 

Varmistaaksemme, että vastuulliset liiketoimintakäytäntömme ovat linjassa nykyisen toimintaympäristön kanssa, jokainen Ahola-konsernin segmentti tekee vuosittain olennaisuusarviointeja. Nämä arvioinnit auttavat meitä tunnistamaan merkittävimmät riskit ja mahdollisuudet, jotka liittyvät taloudelliseen, ympäristölliseen ja sosiaaliseen ympäristöön, jossa toimimme.

 

Vastuullisen liiketoiminnan painopistealueet vuonna 2023:

 

Eteenpäin siirtyessämme Ahola-konserni on tunnistanut vastuullisen liiketoiminnan painopistealueet vuodelle 2023. Nämä alueet heijastavat sitoutumistamme kestävään kasvuun, eettisiin liiketoimintakäytäntöihin sekä lakien ja vaatimusten noudattamiseen. Keskeisiä prioriteettejamme ovat:

Ahola-konsernin sitoutuminen vastuulliseen liiketoimintaan on toimintamme kulmakivi. Ahola Wayn kautta asetamme etusijalle taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen vastuun noudattaen samalla kansainvälisiä standardeja ja lakisääteisiä vaatimuksia. Pyrimme näyttämään esimerkkiä edistämällä hyvää hallintotapaa, läpinäkyvyyttä ja eettistä toimintaa.