31.05.2024

Kestävän kehityksen tiellä

Kestävän kehityksen johtaminen

 

Ahola-konsernissa vastuullisuus on mukana kaikessa, mitä teemme. Se on kiinteä osa päivittäisiä valintojamme ohjaten kehitystyötämme sekä sitä, miten huolehdimme niin ympäristöstä kuin henkilöstöstämme. Haluamme varmistaa kestävän kehityksen fokuksen kaikessa toiminnassamme nostamalla nämä asiat säännöllisesti johtoryhmän ja hallituksen asialistalle. Vuonna 2022 konsernin johtoryhmä perusti erillisen kestävän kehityksen foorumin, jossa on mukana työntekijöitä kaikilta liiketoimintasegmenteiltä. Tarkoituksena on varmistaa, että kestävään kehitykseen liittyvä työ pysyy kaikkien konsernin yritysten painopisteenä. Foorumissa keskustellaan olennaisista kestävän kehityksen aiheista sekä siitä, miten näiden kysymysten vaikutuksia hallitaan liiketoimintasegmenteissä. Kunkin yrityksen kestävän kehityksen tulokset myös raportoidaan konsernijohdolle foorumin kokouksissa.

 

Liikkeenjohdon ymmärrys kestävän kehityksen merkityksestä liiketoimintaan varmistetaan riippumattoman osapuolen toteuttamilla koulutuksilla hallituksen kollektiivisen tietämyksen lisäämiseksi. Aholan omistajat ja hallitus asettavat suunnan kestävän kehityksen työlle ja päättävät politiikoista, strategiasta ja tavoitteista yhdessä konsernijohdon kanssa. Strategiset päätökset toteutetaan organisaation eri segmenteissä, joissa on omat, koko konsernin strategiasta johdetut yksityiskohtaisemmat strategiansa. Toiminnan edistymistä seurataan, ja sekä sisäinen että ulkoinen tiedonkeruu suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä muiden olennaisten konsernitoimintojen kanssa.

 

Kestävän kehityksen strategia

 

Ahola-konserni on sitoutunut kestävän kehityksen strategiassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja konsernin toimintaa linjaavat politiikat noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta. Meillä on vahva ja luontainen halu toimia vastuullisesti sekä työntekijöitä, asiakkaita, omistajia että koko yhteiskuntaa kohtaan. Yksilön kunnioittaminen on myös yksi perheyrityksemme arvoista. Se on meidän tapamme osoittaa, että uskomme kaikkien ihmisten tasavertaisuuteen. Jokaisella meistä on oma tehtävänsä, mutta kokonaisuus muodostuu kaikkien yhteisistä ponnisteluista. Jokaiselle on luotava edellytykset onnistua työssään.

 

Toimimme avoimesti ja sitoudumme yhteistyöhön – kuten Aholan arvot edellyttävät. Meille pitkät asiakassuhteet ovat tärkeitä, ja haluamme asiakkaidemme tietävän, kuka heidän logistiikkavirtojaan hoitaa. Aholan kestävän kehityksen työ keskittyy asetettuihin tavoitteisiin, jotka jakautuvat kolmelle alueelle: ympäristö, yhteiskunta ja hallintotapa. Aholan johto on sitoutunut olemaan aktiivisesti mukana kestävän kehityksen strategiamme kehittämisessä ja toteutuksessa, mikä osaltaan varmistaa tavoitteiden saavuttamista. Kestävän kehityksen strategiamme perustuu toimintaympäristön analyysiin, mukaan lukien riskien arviointi, sekä vuoropuheluun keskeisten sidosryhmiemme kanssa, jotta voisimme ymmärtää paremmin liiketoimintamme riskit ja mahdollisuudet

Päivittäistä työtä ohjaavat politiikat

 

Politiikkamme luovat yhteiset linjat ja perusteet kaikkien yhteistyökumppaneidemme työlle, ja asettavat eettiset vaatimukset kaikille työntekijöille. Samalla ne tarjoavat meille konkreettista tukea myös sidosryhmiemme toiminnan arviointiin. Ahola Way on keskeinen johtamista ja työntekoamme ohjaava asiakirja. Ahola Way sisältää toimintaperiaatteemme, jotka sitovat koko henkilöstöä johdosta työntekijöihin, ja sitouttavat myös sopimusliikennöitsijöitämme asianmukaisiin toimintatapoihin. Ahola Way sisältää myös eettiset periaatteet, jotka kattavat lahjontaa ja muuta korruptiota sekä epäreilua kilpailua koskevat politiikat, jokaista työntekijää ja yhteistyökumppania sitovat vaatimukset lakien ja määräysten noudattamisesta sekä liikelahjoja, sponsorointia ja tiedonhallintaa koskevan ohjeistuksen.

 

Toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) pohjana ovat Kansainvälisen työjärjestön ILOn sekä YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistuksen sisältämät lapsityövoiman, pakkotyön, häirinnän ja syrjinnän kiellot.

 

Myös työntekijöiden lakisääteinen oikeus tasavertaiseen kohteluun, kollektiivinen neuvotteluoikeus ja järjestäytymisoikeus sekä työajat ja palkat on kirjattu omiin politiikoihinsa. Näillä politiikoilla suojellaan työntekijöiden oikeuksia ja varmistetaan kaikille turvallinen työympäristö. Työympäristöpolitiikka sisältää myös etätyötä ja liikenneturvallisuutta koskevat ohjeet. Tietoturva ja -tietosuoja ovat meille erityisen tärkeitä aiheita, ja meillä on politiikat sekä henkilötietojen suojaamista että tiedonhallintaa koskien. Kaikki politiikkamme ja toimintaperiaatteemme tarkistetaan ja hyväksytään säännöllisesti konsernijohdon ja -hallituksen toimesta. Ahola Green on Aholan ympäristöohjelma, jonka tavoitteena on edistää ympäristön kannalta kestävää kehitystä tutkimus- ja kehitystoiminnan pohjalta.

 

Sidosryhmämme

 

Arvostamme sidosryhmiemme näkemyksiä toiminnastamme sekä kestävän kehityksen tavoitteistamme. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua keskeisten sisäisten ja ulkoisten sidosryhmiemme kanssa, jotta palvelumme olisi paitsi kannattavaa, myös ympäristön ja ihmiset huomioon ottavaa ja vastuullista.

 

Työntekijöillämme, johdolla ja omistajillamme on sisäisinä sidosryhminä selkeä kokonaiskuva vastuullisuuden toteuttamisesta yrityksessämme ulkoisten sidosryhmien, kuten alihankkijoiden, yhteiskunnan, julkisen vallan, luotonantajien sekä asiakkaiden asettaessa kestävyydelle omat odotuksensa. Työskentelemme yrityksenä sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien esiin nostamien kestävän kehityksen teemojen hyväksi.

 

Olennaisuusarviointi

 

Ahola-konserni toimii kuljetusalalla sekä logistiikan digitaalisten ratkaisujen parissa, ja arvioimme tältä pohjalta, mitkä ovat toimintamme olennaiset vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja hyvään hallintoon. Toimintaympäristön analysointi on osa konsernin strategiatyötä ja toiminnan jatkuvaa parantamista. Arvioimme kestävän kehityksen teemojen olennaisuutta sen perusteella, kuinka suuria niihin liittyvät riskit ja niistä aiheutuvat vaikutukset ovat, ja miten negatiivisia vaikutuksia voidaan torjua ja positiivisia vaikutuksia vahvistaa.

 

Toimintamme vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja yhtiön hallintotapaan arvioidaan vuosittain samanaikaisesti konsernin yleisen strategian tarkistuksen kanssa. Kestävään kehitykseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet arvioidaan säännöllisesti kunkin liiketoimintasegmentin riskien ja mahdollisuuksien arvioinnissa. Nämä arvioinnit ovat kiinteä osa konsernin riskinhallintaa ja strategiaprosessia. Riskinarvioinnit liittyvät strategiseen tavoitteeseemme vähentää toimintamme aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia ja etsiä myönteisiä ratkaisuja, jotta pystymme kasvattamaan liiketoimintaamme kestävästi ja kannattavasti.

 

Päästöt ovat yksi kuljetusalan keskeisimpiä kestävän kehityksen mittareita. Kestävän kehityksen painopisteisiimme kuuluu päästöjen vähentäminen digitaalisten ratkaisujen, kuljettajakoulutusten, modernin kaluston sekä vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöönoton ja pilotoimisen avulla.

 

Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus on ollut yksi kestävän kehityksen ohjelmamme painopisteistä, ja näin tulee olemaan tulevinakin vuosina. Kehitämme aktiivisesti työympäristöjämme kaikille parhaaksi mahdolliseksi työpaikaksi. Ahola-konsernissa kestävän kehityksen työhön on otettu mukaan myös työntekijät ja liikennöitsijät, tarjoten heille ympäristö- ja ihmisoikeuspolitiikkoihimme liittyvää viestintää ja koulutusta niin konsernin sisäisesti kuin koko toimitusketjussa.

 

Vuonna 2021 konserniin perustettiin erillinen Compliance-tiimi, joka varmistaa liiketoimintasegmenttiemme määräystenmukaisuutta niin lainsäädännön kuin muidenkin vaatimusten osalta. Määräysten ja lainsäädännön noudattamiseen liittyvää työtä kehitetään edelleen. Yksi konkreettisista esimerkeistä on vuonna 2021 käyttöönotettu ns. Whistleblowing-ilmoituskanava, jonka kautta sidosryhmämme voivat ilmoittaa nimettömästi epäilemästään epäeettisestä käytöksestä, epäillystä väärinkäytöksestä tai laittomasta toiminnasta.

 

Ahola-konsernille on arvopohjansa myötä luonnollinen valinta olla mukana paikallisyhteisöjen kehityksessä, ja toisaalta kehittää jatkuvasti uusia keinoja tukea yhteisöjä. Olemme sitoutuneet noudattamaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, ja tunnistamme, että Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan valtion lisäksi myös paikallishallinnon, yritysten ja kansalaisten osallistumista. Keskitymme toiminnassamme niiden tavoitteiden päämäärätietoiseen edistämiseen, joihin konsernilla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa.